Przetargi.pl
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I Etap)

Gmina Olszanka ogłasza przetarg

 • Adres: 49-332 Olszanka,
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 129 683
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszanka
  49-332 Olszanka, woj. opolskie
  tel. 774 129 683
  REGON: 54103200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszanka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I Etap)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I Etap)”, Etap I: Odcinek A (km 0+000,00 – km 0+116,70) oraz Odcinek B. Zakres robót obejmuje: a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) jezdnia; d) krawężniki i obrzeża betonowe; e) skrzynki rozsączające; f) roboty wykończeniowe; g) montaż i ustawienie dwóch tablic informujących o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - na początkowym i końcowym odcinku drogi w momencie rozpoczęcia robót. Tablice zostaną przekazane Wykonawcy wraz z przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokument pomocniczy -przedmiar robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 2. pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy), 3. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach