Przetargi.pl
Utwardzenie dróg na terenie miasta i gminy Wronki prefabrykowanymi płytami betonowymi

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2545300 , fax. 67 2545328
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
  ul. Ratuszowa 5 5
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2545300, fax. 67 2545328
  REGON: 00052696600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wronki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie dróg na terenie miasta i gminy Wronki prefabrykowanymi płytami betonowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie niżej wymienionych dróg na terenie miasta i gminy Wronki prefabrykowanymi płytami betonowymi: 1) Część 1: Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży na os. Borek, 2) Część 2: Budowa drogi śladowej w m. Samołęż. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załącznikach do SIWZ, tj.: przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz skróconych projektach budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w w następujących wysokościach: 1) dla części 1 w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 2) dla części 2 w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). W przypadku złożenia oferty na dwie części Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości, która stanowi sumę kwot przypisanych do danych części. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, której części zamówienia dotyczy wnoszone przez niego wadium. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. lub że: b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Postanowienia rozdziału XVI ust. 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w rozdziale XVI ust. 2 lit. b i e. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Każdy dokument wadialny powinien zostać wystawiony na beneficjenta: Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. 7. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy we Wronkach; Nr rachunku: 96 8961 0002 0000 0000 0752 0003 z dopiskiem Wadium dot. ZP.271.24.2014, część . 8. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znajdować się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29 września 2014 r. do godz. 12:00. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego (zaleca się wpłatę wadium najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 10. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Do oferty należy załączyć również kserokopię tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 11. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 12. Zamawiający będzie zwracał wadium zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 1 ustawy) wadium może być wniesione przez dowolny podmiot.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wronki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach