Przetargi.pl
Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Dostosowanie infrastruktury boksu garażowego nr 3 w budynku nr 3 do wymagań ochrony informacji niejawnych związanych z przetwarzaniem informacji o klauzuli NATO SECRET

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-967 Poznań, ul. Kościuszki 92/98
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8573323 , fax. 061 8572727, 8572489
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
  ul. Kościuszki 92/98 92/98
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8573323, fax. 061 8572727, 8572489
  REGON: 63015300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzipoznan.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Dostosowanie infrastruktury boksu garażowego nr 3 w budynku nr 3 do wymagań ochrony informacji niejawnych związanych z przetwarzaniem informacji o klauzuli NATO SECRET
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Dostosowanie infrastruktury boksu garażowego nr 3 w budynku nr 3 do wymagań ochrony informacji niejawnych związanych z przetwarzaniem informacji o klauzuli NATO SECRET szacunkowa wartość zamówienia 421.740,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium od Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Wadium wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach