Przetargi.pl
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie, przy ul. Rzemieślniczej i Kępińskiej.

Gmina Bralin ogłasza przetarg

 • Adres: 63-640 Bralin, Rynek 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 7811201 , fax. (062) 7811202
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bralin
  Rynek 3 3
  63-640 Bralin, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 7811201, fax. (062) 7811202
  REGON: 25085555800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bralin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie, przy ul. Rzemieślniczej i Kępińskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rzemieślniczej i Kępińskiej w Bralinie.. 2) Zakresy robót: wg przedmiaru robót, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych (stwiorb), lecz z uwzględnieniem pkt B.2.3. SIWZ, m.in.: a) Kolektor grawitacyjny PVC DN 200, SDR34, SN8, dł. 767,0 mb; b) Przykanaliki PVC DN 160, SDR34, SN8, dł. 106,0 mb; c) Studnie betonowe fi 1000, szt. 33; d) Studnie typu TEGRA fi 425, szt. 12;; e) Kolektor tłoczny PEHD DN 75, dł. 87,0 mb;; f) Kompletna przepompownia ścieków 1 szt, fi1200-1500 mm, h=3590 mm, pompownia typu compakt w obudowie z kręgów betonowych B 45, najazdowa z pełną automatyką, o parametrach eksploatacyjnych Q=1,5 m3/h, H=5,5 m H2O, P=2x1,7 kW, przyłącze kablowe WLZ. 3) Zamówieniem objęte są również: a) zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby uprawnione - wg wymogów Prawa budowlanego, oraz zapewnienie kierowników robót, jak określono w § 5 ust.1, 2, b) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej budowy na każdym jej etapie, w tym: wytyczenie obiektu w terenie, wskazanie granic gdyby zaszła taka konieczność, inwentaryzacja powykonawcza, sporządzenie map do celów projektowych na potrzeby opracowania projektu budowlanego zamiennego, gdyby zaszła taka konieczność, c) zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie wykonywania robót, a w razie konieczności opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami, d) odtworzenie nawierzchni wszelkich dróg, chodników, parkingów oraz innych nawierzchni utwardzonych, w tym wjazdów, podjazdów, itp. do stanu poprzedniego, e) wykonanie przewiertu sterowanego o dł. do 40 m, f) wywóz nadmiaru urobku poza teren placu budowy, g) wykonanie tablicy informacyjnej i konstrukcji wsporczej dla niej (zgodnie z wymogami umowy dofinansowania) i jej montaż - jak wskazano w załączniku nr 9 do SIWZ, h) dopełnienie wszelkich zaleceń, czynności, powiadomień wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych projektu, w tym czynności formalno-prawnych, i) przeprowadzenie: wszelkich wymaganych badań zagęszczenia gruntu i podłoża, wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, rozruchu technologicznego przepompowni ścieków, włączenia wybudowanych obiektów do eksploatacji w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, wszelkich robót i czynności związanych z przekazaniem do eksploatacji (w tym opracowanie instrukcji eksploatacji, przeszkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących przepompownię ), j) jeżeli zaszłaby taka konieczność - opracowanie projektu budowlanego zamiennego i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę (w części, w której dokonuje się odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, niezależnie od przyczyn takich odstępstw), w tym ponowne uzgodnienia i zezwolenia, których konieczność uzyskania wynikła z powodu odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, k) włączenie przepompowni do systemu monitorowania i sterowania istniejącego na terenie Gminy Bralin, przy czym urządzenia sterowania i monitorowania muszą być kompatybilne z istniejącym systemem, l) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, m) przeprowadzenie w imieniu inwestora czynności zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB w Kępnie i odbioru zgodnie z art. 54, 57 Prawa budowlanego, a gdyby zaszła taka konieczność uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bralin.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach