Przetargi.pl
Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimowym 2013/2014

Gmina Krzyżanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 4194051, 4194050 , fax. (032) 4194234
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzyżanowice
  ul. Główna 5
  47-450 Krzyżanowice, woj. śląskie
  tel. (032) 4194051, 4194050, fax. (032) 4194234
  REGON: 27625844000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowice.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimowym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg obejmujące utrzymanie przejezdności dróg, placów i chodników pieszo-rowerowych gminnych w okresie zimowym 2013/2014, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Krzyżanowice, z podziałem gminy na 3 rejony utrzymania zimowego - części zamówienia, na które można składać oferty częściowe:
  - Część I zamówienia - rejon utrzymania zimowego dróg w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków;
  - Część II zamówienia - rejon utrzymania zimowego dróg w sołectwach Owsiszcze, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Roszków;
  - Część III zamówienia - rejon utrzymania zimowego dróg w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków (Nowy Dwór), Chałupki.
  Szczegółowy wykaz rejonów odśnieżania i likwidacji śliskości oraz ustawienia siatki i płotków przeciwśnieżnych, a także wykaz dróg w poszczególnych częściach zamówienia - rejonach utrzymania zimowego zawiera załącznik nr I do SIWZ.
  2. Zakres utrzymania zimowego obejmuje zarówno w dni robocze jak i świąteczne:
  - odśnieżanie - całej szerokości jezdni, skrzyżowań, rozjazdów i wysepek przystankowych a także zasp nawianych na drogi z pól. Przy odśnieżaniu skrzyżowań, należy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu z całego skrzyżowania (środka również);
  - likwidację śliskości - poprzez posypywanie piaskiem z dodatkiem soli miejsc wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw (głównie skrzyżowań i stromych podjazdów) oraz żużlem - przy szczególnych warunkach pogodowych, za wyraźną zgodą Zamawiającego. Mieszankę piaskowo-solną oraz żużel do posypywania zabezpiecza sam wykonawca, przy czym materiał musi być przygotowany wcześniej (przed przymrozkami) i do obowiązków wykonawcy należeć będzie odpowiednie przechowywanie materiału, zapobiegające jego zawilgoceniu i zamarzaniu;
  - wywóz nadmiaru śniegu - w razie konieczności z miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
  - zabezpieczenie terenu przed nawiewaniem śniegu, polegające na: ustawieniu siatki i płotków przeciwśnieżnych (przekazanych przez Zamawiającego), w miejscach uzgodnionych z sołtysami wsi i zaakceptowanych przez Zamawiającego, w terminie do 21 dni od ich protokólarnego przekazania oraz ich protokólarny demontaż i zeskładowanie (miejsce składowania przygotowuje - zabezpiecza Wykonawca danego rejonu), po odwołaniu akcji zima przez Zamawiającego - najpóźniej do dnia zakończenia akcji zima.
  UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić utrzymanie zimowe dróg ( m.in. rozpocząć wykonywanie usług) tak, aby najpóźniej do godz. 6.00 rano wszystkie drogi w sołectwach ujętych w poszczególnych rejonach utrzymania zimowego były przejezdne. W przypadku nie dotrzymania tego warunku Wykonawca będzie obciążany karami umownymi.
  3. W zakresie wykonania zamówienia publicznego Wykonawca winien ująć wszystkie inne czynności niezbędne do jego zrealizowania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa polskiego m. in.: wykonać wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także inne czynności niezbędne do jego prawidłowego wykonania, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien przewidzieć i uwzględnić w swojej ofercie.
  4. Warunki wykonawstwa:
  a) Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie zakresu wykonanych prac i ilości przepracowanych godzin, przez upoważnione osoby Zamawiającego, Zgłoszenia wykonanych w danym dniu usług, Wykonawca winien dokonać najpóźniej w godzinach rannych następnego dnia roboczego. Jeśli dzień zgłoszenia wypada w dniu roboczym następującym po dniach ustawo wolnych od pracy Wykonawca podaje zakres i ilość godzin jakie zostały wykonane zarówno w dniach ustawowo wolnych od pracy poprzedzającym dzień zgłoszenia jak i w dniu roboczym poprzedzającym te wolne dni.
  b) Usunięcie wszelkich szkód oraz pokrycie strat, które mogą zaistnieć w trakcie wykonawstwa oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenów zniszczonych w związku z wykonywaniem usług
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium na żadną z części zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krzyzanowice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach