Przetargi.pl
wykonanie remontu 6 klatek schodowych w budynkach TBS przy ul. Żabińskiego 43-53 w Gliwicach

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3392900 , fax. 032 3392962
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
  ul. Dolnych Wałów 11 11
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3392900, fax. 032 3392962
  REGON: 27656763200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu 6 klatek schodowych w budynkach TBS przy ul. Żabińskiego 43-53 w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z numeracją SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 6 klatek schodowych w budynkach TBS przy ul. Żabińskiego 43-53 w Gliwicach. 3.3 Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.4 Rozliczenie robót w 2 etapach kosztorysem powykonawczym. 3.5 Roboty muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. 3.7 Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania usługi. 3.8 Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynków i ich posesji na szkody. 3.9 Do obowiązku Wykonawcy należy przeprowadzenie na własny koszt wymaganych odbiorów. 3.10 Składając w ofercie oświadczanie o zgodności z warunkami przetargu Wykonawca zaświadcza, iż podczas realizacji zadania (na podstawie otrzymanego zlecenia) będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonywanych prac oraz osobami uprawnionymi do pełnienia funkcji kierownika robót. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć każdorazowo kopię uprawnień właściwego kierownika robót, wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 3.11 Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje treść wzoru umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 3.12 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach (m.in.: danych osobowych, miejsc lokacji kluczy do mieszkań, ewentualnych zabezpieczeń mienia). Dokumentacja związana z procesem inwestycyjnym jest jawna (oferty, protokoły, umowy) a sposób jej udostępnienia podlega obowiązującym w tym zakresie przepisom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.zbm.gliwice.pl/132.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach