Przetargi.pl
WYMIANA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI POGRZEBIEŃ I KORNOWAC W GMINIE KORNOWAC - ZADANIE 10

Urząd Gminy Kornowac ogłasza przetarg

 • Adres: 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4301037-39 , fax. 032 4301333
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kornowac
  ul. Raciborska 48 48
  44-285 Kornowac, woj. śląskie
  tel. 032 4301037-39, fax. 032 4301333
  REGON: 27176309600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kornowac.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI POGRZEBIEŃ I KORNOWAC W GMINIE KORNOWAC - ZADANIE 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Podstawowe zadania charakteryzujące inwestycję: 1) Wymiana istniejącej sieci wodociągowej metodą bezwykopową ( berstlingu statycznego krakingu statycznego) 2) Wykonanie nowych przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową - przewiertu sterowanego poziomego - w rurze osłonowej stalowej pod drogą 3) Wymiana na nowe starych nawiertek wodociągowych wraz z włączeniem (przełączeniem) istniejącego przyłącza wodociągowego do wymienionej sieci 4) Wymiana na nowe starych hydrantów nadziemnych i podziemnych wraz z wymianą armatury zaporowej (zasuw) przy hydrantach oraz z węzłach sieci rozdzielczej.   Podstawowe parametry: Wymiana wodociągu o długości 731,10m metodą Berstlingu: - rurą PE 100 RC SDR11 PN 1,6 o wymiarach 110 x 10,0mm - długość 642,30m; połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm (54 złącza). - rurą PE 100 RC SDR11 PN 1,6 o wymiarach 225 x 20,5mm - długość 88,80m; połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm (7 złączy). Dokładny opis wymiany wodociągu znajduje się w Projekcie Budowlanym oraz Przedmiarze Robót załączonym do SIWZ.   Z Projektu Budowlanego Przedsiębiorstwa I. Ś. ERGRA sp. z o.o.: 1)  na rysunku nr 6 Pogrzebień-ul. Brzeska do wymiany jest odcinek od punktu 27 (zostało już wykonane 100 mb) do punktu 30 tj. 480,70m - 100,00m = 380,70m oraz od punktu 33 do punktu 35 tj. 102,10m 2) na rysunku nr 7 i 11 Pogrzebień-ul. Brzeska do wymiany jest odcinek od punktu 35-47-48-49-50 tj. 248,30m   RAZEM do wymiany na ul. Brzeskiej jest do wykonania 731,10 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8000 zł.(słownie: osiem tysięcy zł.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kornowac.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach