Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43-330 Wilamowice, ul. Henryka Sienkiewicza 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 845 71 71 , fax. 33 845 71 71
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Henryka Sienkiewicza 2A 2A
  43-330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. 33 845 71 71, fax. 33 845 71 71
  REGON: 07001769300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje: a)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w Pisarzowicach 1.Roboty przygotowawcze - wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 2.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 3.Rozbiórka nawierzchni drogowych i ogrodzeń 4.Roboty ziemne 5.Roboty montażowe kanalizacyjne 6.Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 7.Inne roboty 8.Przewiert 9.Odtworzenie nawierzchni drogowych i ogrodzeń b)Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Chabrowej w Pisarzowicach 1.Roboty przygotowawcze - wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 2.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 3.Rozbiórka ogrodzeń 4.Roboty ziemne 5.Roboty montażowe kanalizacyjne 6.Inne roboty 7.Odtworzenie ogrodzeń Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w Pisarzowicach Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Stawowej w miejscowości Pisarzowice. Projekt kanalizacji obejmuje budowę dwóch odcinków kanalizacji: 1. Kanał sanitarny grawitacyjny S Dz200mm PE na odcinku od studn. nr Si do studn. nr S2 wraz z siecią rozdzielczą Dz160mm PE 2. Kanał sanitarny grawitacyjny A Dz200mm PVC - Dz200mm PE na odcinku od studn. nr A do studn. nr A5 wraz z siecią rozdzielczą Dz160mm PVC Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chabrowej w Pisarzowicach Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczem do działki nr 1313/4 w rejonie ul. Chabrowej w Pisarzowicach. Ścieki sanitarne z rejonu opracowania będą odprowadzone poprzez kanał grawitacyjny do istniejących studni zlokalizowanej na działce nr 1310 a następnie na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach. Projekt kanalizacji obejmuje: -Kanał S Dz200mm - od włączenia do istniejącej studni Si na dz. nr 1310 następnie projektowana kanalizacja sanitarna biegnie po działkach stanowiących własność prywatną nr 1314/5, 1314/2, 1314/3, 1314/4. -Sięgacz Dz160mm - od projektowanej studni S3 do dz. nr 1313/4. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się z następujących materiałów: Kanał grawitacyjny: -z rur PVC-U ze ścianką jednowarstwową litą (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999), klasy S (SN8, SDR34) Dz200 mm PVC L = 169,50m Sięgacz: -z rur PVC-U ze ścianką jednowarstwową litą (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999), klasy S (SN8, SDR34) Dz160 mm PVC L = 1,50m Ilość sięgaczy: 1 Szczegółowy zakres prac opisują: Projekty budowlane, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Przedmiary Robót. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować materiały i urządzenia określone w projekcie budowlanym, STWIOR, przedmiarach robót ( LUB RÓWNOWAŻNE ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja udzielona przez wykonawcę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip. wilamowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach