Przetargi.pl
Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz wykonanie szczelnego zbiornika retencyjnego na wody deszczowe z pompownią i obiektami towarzyszącymi oraz przepustem pod ulicą Bojkowską. Planowana do wykonania kanalizacja będzie służyła do odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenów przemysłowych znajdujących się w rejonie ul. Bojkowskiej. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku od studni D23 do D27 z rur GRP DN500, na odcinku od D23 do D1 z rur GRP DN1200, od D1 do pompowni przerzucających wody do zbiornika z rur żelbetowych DN1200mm i DN800mm oraz budowę studni włazowych, ekscentrycznych GRP DN1200, studni z kręgów żelbetowych DN1000 i DN2000 i studni z regulatorem przepływu DN1200. Projektowana kanalizacja deszczowa na odcinku od D7 do D1 będzie przebiegała pod dwoma istniejącymi przepustami DN1000 oraz istniejącym rowem otwartym. W ramach planowanej inwestycji planuje się również wykonanie komory D7, która w przypadku przepełnienia kanalizacji, umożliwi odprowadzenie wód deszczowych bezpośrednio do rowu RS istniejącym wylotem, po otworzeniu zastawki wrzecionowej DN800. Odcinki kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami D12-D7, D5-D6 i D3 i D4 należy wykonać metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym. Pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej należy wykonać metodą wykopu otwartego. W celu zapewnienia odwodnienia strefy przemysłowej znajdującej się po zachodniej stronie ul. Bojkowskiej projektuje się przepust ramowy o wymiarach 1200 mm x 3500 mm. Przed zbiornikiem, przewiduje się wykonanie pompowni przerzucającej wody z kanalizacji deszczowej do zbiornika. Pompownia składać się będzie z dwóch osobnych komór w postaci studni żelbetowych DN3000mm. Łączny wydatek pompowni (dla obu części - komór) wynosić będzie 700 l/s. Z uwagi na lokalizację i zagłębienie komór pompowni, jej wykonanie będzie wymagało montażu komory budowlanej na bazie rozpieranych kilkupoziomowo ścianek szczelnych stalowych. Teren przy pompowni będzie ograniczony od strony ogroblowania murem oporowym budowanym w postaci oczepu żelbetowego na stalowej ściance szczelnej. Zbiornik retencyjny szczelny o konstrukcji ziemnej wykonany zostanie częściowo w całkowitym wykopie, a częściowo posiadać będzie ogroblowanie ziemne. Podstawę warstw uszczelniających zbiornik stanowić będzie bentomata laminowana. Pod zbiornikiem przewiduje się wykonanie drenażu stabilizującego zabezpieczającego konstrukcje szczelną zbiornika przed zjawiskiem wyporu. Czasza zbiornika umocniona będzie płytami ażurowymi oraz darniną na płask. Wewnątrz zbiornika znajdować się będzie koryto spływowe uformowane ze spadkiem w kierunku wylotu. W związku z koniecznością zabezpieczenia zbiornika na wypadek przepełnienia, zakres prac przewiduje również wykonanie przelewu awaryjnego ze spadem stokowym i korytem odprowadzającym wody z przelewu do koryta rowu otwartego. Na skarpach zbiornika zlokalizowane będą wyloty z rurociągów tłocznych pompowni oraz wylot ze zbiornika do grawitacyjnego odprowadzenia do rowu istniejącego. Za zbiornikiem retencyjnym planuje się wykonanie odcinka rurociągów w celu odprowadzenia wód deszczowych kanalizacją deszczową grawitacyjną PVC ?400 do istniejącego rowu otwartego. Na trasie odprowadzenia przewidziano wykonanie regulatora odpływu w studni żelbetowej, dobranego na wydatek 110 l/s. Dla umożliwienia doprowadzenia do zbiornika wód z terenów położonych na zachód od ulicy Bojkowskiej, przewidziano wykonanie pod nią przepustu skrzynkowego o wymiarach przekroju poprzecznego 1,20x3,50m. Przepust posiadać będzie wylot do zbiornika retencyjnego. Dojazd do zbiornika stanowić będzie droga z włączeniem od ulicy Bojkowskiej. Dla obsługi urządzeń towarzyszących, przy pompowniach wód deszczowych z kanalizacji, wykonany zostanie plac utwardzony. Nawierzchnia drogi dojazdowej oraz placu utwardzonego wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej. Wokół terenu zbiornika wykonane zostanie ogrodzenie zabezpieczające przed ingerencją osób trzecich. Dla umożliwienia prawidłowego działania układu, do wykonania przewidziano energetyczny układ zasilający oraz system automatyki niezbędny do obsługi urządzeń. W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu, zachodzi potrzeba przełożenia istniejącego przewodu światłowodowego, a podczas prowadzenia prac niezbędne będzie czasowe wyłączenie linii wysokiego napięcia przebiegającej wzdłuż północnych granic zbiornika retencyjnego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. UWAGA: Projekt zastępczy określa sposób budowy zbiornika i części urządzeń towarzyszących. W tym zakresie roboty opisane w projekcie podstawowym nie będą wykonywane i w obowiązują zapisy projektu zastępczego. Przy sporządzaniu Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego należy przyjąć, że Wykonawca w roku 2016 wykonana 10 % wartości zamówienia a w kolejnych latach po 30 % wartości zamówienia. Zgodnie z umową przyłączeniową zawartą przez Zamawiającego oraz warunkami Tauron Dystrybucja wykonanie prac przyłączeniowych leżących po stronie Tauron nastąpi do dnia 30.11.2017. Wykonawca sporządzając harmonogram prowadzenia robót winien uwzględnić powyższą informację. Prace leżące po stronie Tauron nie są objęte projektem budowlanym i nie stanowią części przedmiotu zamówienia. Wykonawca, w terminie do 30 dni zgłosi zamawiającemu planowane rozpoczęcie prac w działce 201 obręb Nowe Gliwice. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2015 r., poz. 2164), a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanych w ww. dokumentach za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy max. 120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 150000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach