Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Osińska - Stawowa -Poprzeczna Warszowice

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43-254 Krzyżowice, ul. Orla 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 210 28 80; 210 26 80 , fax. 32 210 26 82 ; 210 28 82
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Orla 11 11
  43-254 Krzyżowice, woj. śląskie
  tel. 32 210 28 80; 210 26 80, fax. 32 210 26 82 ; 210 28 82
  REGON: 27648353300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Osińska - Stawowa -Poprzeczna Warszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Osińskiej - Stawowej - Poprzecznej oraz ul. Miłej w Warszowicach. Długość projektowanej sieci: a) ul. Osińska - Stawowa - Poprzeczna etap I: DN200 PVC lite SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem = 325,50 mb DN160 PVC lite SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem = 18 mb b) ul. Osińska - Stawowa - Poprzeczna etap II: DN200 PVC lite SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem = 124,5 mb DN160 PVC lite SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem = 59,5 mb c) ul. Miła: DN200 PVC lite SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem = 232 mb DN160 PVC lite SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem = 30 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł wniesionego wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okes gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gzwik.pawlowice.pl http://gwpawlowice.peup.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach