Przetargi.pl
Modernizacja Kąpieliska Stawiki- Budowa kąpieliska na akwenie Stawiki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 266 34 26 , fax. 32 266 63 41
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
  ul. 3 Maja 41 41
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 266 34 26, fax. 32 266 63 41
  REGON: 00033005100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Kąpieliska Stawiki- Budowa kąpieliska na akwenie Stawiki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie o nazwie: Modernizacja Kąpieliska Stawiki - Budowa kąpieliska na akwenie Stawiki położonego przy ul. Kresowej w Sosnowcu. Realizacja inwestycji pn.: Budowa Kąpieliska na akwenie Stawiki przebiegać będzie dwuetapowo. Zakres I etapu obejmie: uporządkowanie zieleni wokół inwestycji poprzez wycinkę drzew oraz usunięcie trzcin z nabrzeża, przygotowanie terenu pod plażę poprzez wykorytowanie, wykonanie nawierzchni pod toalety, dostawę elementów małej architektury. Zakres II etapu obejmie: ułożenie pod częścią piaszczystą plaży geowłókniny (materiał inwestora), wbudowanie obrzeży, dostawę i ułożenie nawierzchni plaży z piasku płukanego, nasadzenie krzewów, ułożenie trawników z trawy z rolki oraz zamontowanie dostarczonych w I etapie elementów małej architektury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załączniku nr 8 do SIWZ - DOKUMENTACJA TECHNICZNA, a obejmującym: Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 800,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.sosnowiec.pl w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach