Przetargi.pl
USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 92320 Łódź, ul. Niciarniana
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 761 818 , fax. 426 761 888
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  ul. Niciarniana 41
  92320 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 761 818, fax. 426 761 888
  REGON: 47082297900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nbip.pl/mopitu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień Zamawiającego położonego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41 oraz Odziału Leczenie Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych (Detoksykacji) przy ul. Kilińskiego 232. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są w załączniku nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. PAKIET 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów hosteli-noclegowni przy ul. Niciarnianej 41 i Oddziału Dziennego przy ul. Niciarnianej 41. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są załączniku nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach