Przetargi.pl
III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II postępowanie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 99200 Poddębice, ul. Polna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (43) 678 31 13 , fax. (43) 678 31 13
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego
  ul. Polna 13
  99200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. (43) 678 31 13, fax. (43) 678 31 13
  REGON: 73001936500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. zsppoddebice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – RPLD.11.03.01-10-0046/16-00 Przedmiotem zamówienia jest III etap zakupu odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: STAŻE ZAWODOWE POCZATKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wymagania dla zamówienia 1) Wyroby muszą być wykonane z należną starannością: - szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia tkaniny. - stebnówki muszą być nieprzerwane, proste, w równych odległościach od brzegu wyrobu. - w miejscach szczególnie narażonych na rozdarcie wymagane są wzmocnienia (rygle). - jakość szwów (nici nie mogą być mocniejsze niż tkanina), wewnętrznie zakończone owerlokiem. - oznakowanie rozmiarów musi być trwałe (niespieralne). - krój odzieży musi zapewniać wygodę i bezpieczeństwo użytkownikom, stosownie do wykonywanej pracy. - odzież musi być wyposażona w niespieralne wszywki, na których uwidocznione mają być następujące informacje: rozmiar, skład tkaniny, przepis prania i konserwacji, producent. - zastosowane zapięcia muszą charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania. - odzież musi zachowywać estetyczny wygląd po 5-krotnym praniu. 2) Zamawiający wymaga, aby każda sztuka odzieży, obuwia zapakowana była oddzielnie a do każdego opakowania załączona informacja o nazwie towaru, rozmiarze. 3) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie dostarczyć do siedziby Zamawiającego tabelę rozmiarów. Odzież, buty zostaną zamówione zgodnie z wybranymi przez Zamawiającego rozmiarami. 4) Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. 5) Oferowany asortyment musi bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich określone przez Zamawiającego powyżej. 6) Dostawa realizowana transportem Wykonawcy. Dostawa na podstawie zamówień Zamawiającego składanych na zasadach uzgodnionych w umowie. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT do Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach roboczych. 8) Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Wykonawca w ofercie może zaoferować dłuższy okres gwarancji, przy czym maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 3. Ze względu ma specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego nazwy własne i modele własne oznaczają klasę materiałów spełniających wymagania Zamawiającego. 4. Zmawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć materiały o właściwościach nie gorszych niż podane w SIWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy wraz z oświadczeniem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach