Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6830630 w. 45, , fax. 446 834 377
 • Data zamieszczenia: 2020-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Stara Droga 85
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6830630 w. 45, , fax. 446 834 377
  REGON: 59058504100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. 100% udziałów jest własnością gminy miasto Radomsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „ Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej ” z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1: Dostawa ubrań roboczych, Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej, Zadanie nr 3: Dostawa obuwia roboczego, Zadanie nr 4: Dostawa rękawic roboczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dodatku nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach