Przetargi.pl
DOSTAWA ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI II

Straż Miejska w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-521 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 250 22 28, , fax. 42 630-93-22
 • Data zamieszczenia: 2020-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Łodzi
  Wólczańska 121/123
  90-521 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 250 22 28, , fax. 42 630-93-22
  REGON: 47000614500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: strazmiejskalodz.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania strażnika miejskiego dla Straży Miejskiej w Łodzi w 2020 r. II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej „Załącznik nr 1”). 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części, na które został podzielony przedmiot zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: Lp. Nr zadania/części Nazwa przedmiotu mundurowego Ilość szt./par/kpl. 1 Część 1 SPODNIE GARNIZONOWE 100 2 Część 2 KOSZULA BIAŁA KR. RĘKAW 150 3 Część 3 KOSZULA NIEBIESKA KR. RĘKAW 150 4 Część 4 KOSZULKA TYPU „Polo” 220 Jeden Wykonawca może złożyć elektroniczną ofertę na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny kod: - 18100000-0 – Odzież branżowa, specjalna odzież robocza Pozostałe kody: 1) - 18234000-8 - Część 1 - Spodnie garnizonowe 2) - 18332000-5 - Część 2 - Koszula biała krótki rękaw 3) - 18332000-5 - Część 3 - Koszula niebieska krótki rękaw 4) - 18333000-2 - Część 4 - Koszulka typu „Polo” 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy PZP 8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 9. Celem potwierdzenia zgodności oferowanych elementów umundurowania z wymaganiami Zamawiającego oraz dokonania ich oceny jakościowej, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert na poniższy adres Zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI ul. Wólczańska 121/123 pok. 302 90-521 Łódź wzorów (próbek) oferowanych elementów umundurowania, wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w Załączniku nr 1 w ilości min. 1 szt. w odniesieniu do każdej z części zamówienia, której dotyczy składana oferta - pod rygorem odrzucenia oferty. 10. Wzory (próbki) przedstawione do przetargu zostaną zwrócone tym Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane - na ich pisemny wniosek (również faks lub e-mail) - po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszty zwrotu wzorów ponosi Wykonawca. 11. Wzory (próbki) załączone do ofert złożonych przez Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, zostaną im zwrócone na pisemny wniosek (również fax, e-mail). Koszty zwrotu wzorów ponosi Wykonawca. 12. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie. 13. Zamawiający informuje, że przykłady posiadanych przez Straż Miejską elementów umundurowania w celach poglądowych, można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 do godz. 15:00, w magazynie Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Rydla 19 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W sprawie udostępniania przykładowych elementów umundurowania należy kontaktować się z p. Sławomirem Wilkiem pod numerem tel.: 42 250 22 19. 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił w n/w Zadaniach gwarancji jakości nie krótszej niż: 1) Dla części nr 1 – 12 miesięcy 2) Dla części nr 2 – 12 miesięcy 3) Dla części nr 3 – 12 miesięcy 4) Dla części nr 4 – 12 miesięcy Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru przez Zamawiającego każdorazowej dostawy elementów umundurowania. 16. Miejsce dostawy: Magazyn Straży Miejskiej w Łodzi, Łódź ul. Rydla 19. 17. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane elektronicznie oświadczenie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu, które stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: 1) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ. 2) oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów 3) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. 5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ a) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie e-Zamawiający i na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ- powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  Oświadczenie, o którym mowa powyżej, winno być złożone wraz z dowodami w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. a) następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).  W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia - następujących oświadczeń i dokumentów: A. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu zrealizowanych zamówień (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostaw te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:  referencje  bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. B. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (wzór Załącznik nr 4 do SIWZ): a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; d) wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przesłane jako dokument elektroniczny – z wymaganym podpisem kwalifikowanym. 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3) Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJĄC NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY, BĘDZIE DYSPONOWAŁ NIEZBĘDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,5,6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 12. WARUNKI WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY WSPÓLNEJ KILKU PRZEDSIĘBIORCÓW (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie Dz. U. 1991 nr 22 poz. 91 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.) Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy PZP; b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu. c) Każdy z Wykonawców składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. UWAGA: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach