Przetargi.pl
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na lata 2020-2022

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Przemysłowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 333 898 , fax. 46 8333898 w. 61
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 2
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 468 333 898, fax. 46 8333898 w. 61
  REGON: 75005118100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecskierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spólka Samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na lata 2020-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na lata 2020-2022 dla Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach. Opis przedmiotu zamówienia i iliści zostały zamieszczone w zalączniku Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), co najmniej 2 dostawy/umowy odzieży roboczej Referencje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach