Przetargi.pl
DOSTAWA ELELMENTÓW UMUNDUROWANIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI III

Straż Miejska w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-521 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 250 22 28, , fax. 42 630-93-22
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Łodzi
  Wólczańska 121/123
  90-521 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 250 22 28, , fax. 42 630-93-22
  REGON: 47000614500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://strazmiejskalodz.ezamawiający.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ELELMENTÓW UMUNDUROWANIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania strażnika miejskiego dla Straży Miejskiej w Łodzi III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej „Załącznik nr 1”). 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części, na które został podzielony przedmiot zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Lp. Nr zadania/części Nazwa przedmiotu mundurowego Ilość szt. 1 Część 1 SPODNIE GARNIZONOWE 100 2 Część 2 KOSZULKA TYPU „POLO” 350 Jeden Wykonawca może złożyć elektroniczną ofertę na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny kod: - 18100000-0 – Odzież branżowa, specjalna odzież robocza Pozostałe kody: 1) - 18234000-8 - Część 1 - Spodnie garnizonowe 2) - 18333000-2 - Część 2 - Koszulka typu „Polo” 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy PZP 8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 9. Celem potwierdzenia zgodności oferowanych elementów umundurowania z wymaganiami Zamawiającego oraz dokonania ich oceny jakościowej, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert na poniższy adres Zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI ul. Wólczańska 121/123 pok. 302 90-521 Łódź wzorów (próbek) oferowanych elementów umundurowania, wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w Załączniku nr 1 w ilości min. 1 szt. w odniesieniu do każdej z części zamówienia, której dotyczy składana oferta - pod rygorem odrzucenia oferty. 10. Wzory (próbki) przedstawione do przetargu zostaną zwrócone tym Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane - na ich pisemny wniosek (również faks lub e-mail) - po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszty zwrotu wzorów ponosi Wykonawca. 11. Wzory (próbki) załączone do ofert złożonych przez Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, zostaną im zwrócone na pisemny wniosek (również fax, e-mail). Koszty zwrotu wzorów ponosi Wykonawca. 12. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie. 13. Zamawiający informuje, że przykłady posiadanych przez Straż Miejską elementów umundurowania w celach poglądowych, można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 do godz. 15:00, w magazynie Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Rydla 19 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W sprawie udostępniania przykładowych elementów umundurowania należy kontaktować się z p. Sławomirem Wilkiem pod numerem tel.: 42 250 22 19. 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił w n/w Zadaniach gwarancji jakości nie krótszej niż: 1) Dla części nr 1 – 12 miesięcy 2) Dla części nr 2 – 12 miesięcy Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru przez Zamawiającego każdorazowej dostawy elementów umundurowania. 16. Miejsce dostawy: Magazyn Straży Miejskiej w Łodzi, Łódź ul. Rydla 19. 17. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury nie później jednak niż do 31.12.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane elektronicznie oświadczenie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu, które stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach