Przetargi.pl
DOSTAWA ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI

Straż Miejska w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-521 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 250 22 28, , fax. 42 630-93-22
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Łodzi
  Wólczańska 121/123
  90-521 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 250 22 28, , fax. 42 630-93-22
  REGON: 47000614500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.strazmiejska.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania strażnika miejskiego dla Straży Miejskiej w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej „Załącznik nr 1”). 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części, na które został podzielony przedmiot zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na czternaście części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. DO OFERTY KAŻDY WYKONAWCA DOŁĄCZA, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.strazmiejska.lodz.pl/przetargi/), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców 5. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach