Przetargi.pl
Dostawa koncentratów do dializ

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, Czapliniecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 63 58 236, 44 63 58 208 , fax. 44 63 58 208
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
  Czapliniecka 123
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 44 63 58 236, 44 63 58 208, fax. 44 63 58 208
  REGON: 000306503
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-belchatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa koncentratów do dializ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa koncentratów do dializ dla potrzeb Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33692800-5 Roztwory do dializ 3. Opis, wielkość lub zakres przedmiotu zamówienia: Koncentrat do dializy wodorowęglanowej: 1. składnik kwaśny z glukozą lub bez glukozy o parametrach: • Na 138-140 – K1 – Ca 1,25 • Na 138-140 – K1 – Ca 1,5 • Na 138-140 – K2 – Ca 1,25 • Na 138-140 – K2 – Ca 1,5 • Na 138-140 – K3 – Ca 1,25 • Na 138-140 – K3 – Ca 1,5 w ilości 75 000 litrów 2. składnik dwuwęglanowy 8,4 % w ilości 80 000 litrów Dodatkowe wymagania: - kanistry 10 litrowe - Zamawiający zastrzega sobie korekcję składu koncentratów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692800-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy! Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach