Przetargi.pl
„UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH I ŻWIROWYCH W MIEŚCIE SKIERNIEWICE ”

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468345100 , fax. +48468345151
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468345100, fax. +48468345151
  REGON: 000524306
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um.skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH I ŻWIROWYCH W MIEŚCIE SKIERNIEWICE ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH I ŻWIROWYCH W MIEŚCIE SKIERNIEWICE ” 1. Informacje ogólne 1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewicepl, nr telefonu 46 834-51-35, 46 834-51-42, fax 46 834 -51-00 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice ” 1.2. Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja 1.2.1. „Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice ” 1.2.2. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 1.2.3. Szczegółowy zakres usług objętych zamówieniem oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SIWZ. 1.2.4. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia. 1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.5. Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.12.2018r. 1.6. Wymagany okres gwarancji: - Nie krótszy niż 6 miesięcy na wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia. - Na materiały obowiązuje gwarancja producenta 1.7. Źródła finansowania zadania: środki własne budżetu Miasta Skierniewice. 1.8. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) „Zamawiający” – Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. g) Kod CPV – kod Wspólnego Słownika Zamówień 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice. 2.2. Zakres zamówienia: 1) Równanie 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4% bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem. 2) Równanie 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4% z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem. 3) Równanie 1,00m2 terenów wskazanych przez Zamawiającego: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4% bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem. 4) Równanie 1,00m2 terenów wskazanych przez Zamawiającego: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4% z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem. 5) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - żwirem: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4 %, - wykonanie nawierzchni z warstwy żwiru spełniającego normę PN-B-11111, grubości 7cm, z nadaniem spadków daszkowych 4 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem. 6) Remont 1,00km dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Zamawiającego), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem. 7) Remont 1,00km dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem dolomitowym frakcji 0- 31,5mm: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm po zagęszczeniu, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem 8) Wzmocnienia nawierzchni 1,00km bieżącego dróg o średniej szerokości 5,00m - destruktem: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubości 8cm, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Zamawiającego), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem 9) Wzmocnienia nawierzchni 1,00km bieżącego dróg o średniej szerokości 5,00m - destruktem: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubości 8cm, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem; 10) Wzmocnienie 1,00m2 nawierzchni terenów wskazanych przez Zamawiającego destruktem asfaltowym: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubości 8cm, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Zamawiającego), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem 11) Wzmocnienie 1,00m2 nawierzchni terenów wskazanych przez Zamawiającego destruktem asfaltowym: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubości 8cm, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem 12) Uzupełnienie 1,00km ubytków i nierówności nawierzchni dróg wzmocnionych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m - destruktem: - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, o średniej grubości 2cm, tak by zlikwidować nierówności i uzupełnić ubytki, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Zamawiającego), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem; 13) Uzupełnienie 1,00km ubytków i nierówności nawierzchni dróg wzmocnionych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m - destruktem: - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, o średniej grubości 2cm, tak by zlikwidować nierówności i uzupełnić ubytki, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem; 14) Ponowne zagęszczanie mechaniczne 1,00km nawierzchni dróg wzmacnianych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m: - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem; 15) Ścinka 1,00km poboczy dróg równiarką na średniej szerokości 1,00m przy średniej grubości 0,10m: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności pobocza z nadaniem spadków daszkowych 4-6% - mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem, 16) Remont 1,00km poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, - wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy o grubości 7cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Zamawiającego) - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem lub zagęszczarką płytową, 17) Remont 1,00km poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, - wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy o grubości 14cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Zamawiającego) - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem lub zagęszczarką płytową, UWAGA: Materiał Zamawiającego, składowany jest na terenie miasta, Transport materiału do miejsca wbudowania na odległość do 10 km. 2.3. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb zamawiającego – niemożliwe jest zaplanowanie ich orientacyjnych ilości. 2.4. Prace wykonawca rozpocznie w oparciu o zlecenie w formie wiadomości elektronicznej, telefoniczne lub pisemne. 2.5. Rozliczanie następować będzie zbiorczo na podstawie protokołów odbioru wykonanych prac wykonanych dla danego zakresu prac. 2.6. Warunki dodatkowe. a) Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowego przeglądu stanu nawierzchni na sieci drogowej miasta Skierniewice i bieżącego wykonywania remontów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Wykonawca przystąpi do remontu stwierdzonych nieprawidłowości po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Zamawiającemu. b) Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która wraz z przedstawicielem Zamawiającego wykonają pomiary kontrolne remontowanych miejsc zgłoszonych do odbioru . c) Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego i rozliczane będą w oparciu o zaoferowane ceny w ofercie. 2.7. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności : - operator frezarki - kierowca W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 2.2 SIWZ, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, osób wykonujących czynności. - operator frezarki - kierowca Zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 16 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga! 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. 2. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się innych producentów materiałów koniecznych dla wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, po akceptacji Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1.Pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem „DK – wadium – „Utrzymania dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice ” – w 2018r., 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.) 3. Wadium w innych dopuszczonych formach: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta Skierniewice. 4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwilą wpływu na konto a nie data złożenia przelewu. 5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 6 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Do oferty (treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w punkcie 6 niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 3.4 do SIWZ. 4. Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert, firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. 5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy pzp do oferty należy dołączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 4 SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum, d) w przypadku ofert składanych wspólnie warunki zawarte w pkt. 4 SIWZ muszą być spełnione wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot. 7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 3.3.1, SIWZ. c) oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 5 do SIWZ 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach