Przetargi.pl
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu do ogrzania obiektów Gminy Daszyna

Gmina Daszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 99107 Daszyna, Daszyna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 243 890 400 , fax. 242 890 400
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daszyna
  Daszyna
  99107 Daszyna, woj. łódzkie
  tel. 243 890 400, fax. 242 890 400
  REGON: 61101588500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daszyna.bip.cc

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu do ogrzania obiektów Gminy Daszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu dla potrzeb obiektów Gminy Daszyna tj. do punktu wyjścia do systemu dystrybucyjnego Gminy Daszyna (punkt wyjścia Witonia). Zakres zamówienia obejmuje zakup gazu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do 5 kotłowni gminnych w miejscowościach: Daszyna, Mazew, Koryta, Sławoszew, Daszyna w ilości szacunkowej łącznej 2.390.000,00 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej; lub c) posiada aktualną podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach