Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie

Gmina Aleksandrów Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422700300 , fax. 422700313
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów Łódzki
  Pl. Kościuszki 2
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 422700300, fax. 422700313
  REGON: 472057738
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w Bełdowie w technologii budownictwa pasywnego. 2. Budynek winien spełniać parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). 3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje zaprojektowanie i budowę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej ok. 600 m2. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 750 m2. Kubatura budynku ok. 2500 m3. 4. Zgodnie z wymaganiami określonymi dla budownictwa pasywnego, nowoprojektowany budynek będzie spełniał następujące założenia i parametry: 1) zwarta i prosta bryła budynku o jak najniższym stosunku powierzchni zewnętrznej do kubatury, 2) zapotrzebowanie na moc cieplną poniżej 10 W/m2 powierzchni użytkowej, 3) wartość rocznego zapotrzebowania na energię cieplną nie wyższa niż 11 kWh/m2 powierzchni użytkowej, 4) wskaźnik zapotrzebowania energii na chłodzenie poniżej 15 kWh/m2 powierzchni użytkowej, 5) wskaźnik całkowitego zużycia energii pierwotnej na wszystkie potrzeby związane z utrzymaniem budynku poniżej 120 kWh/m2 rocznie, 6) współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych U ≤ 0,15 W/(m2*K), 7) współczynnik przenikania ciepła dla okien (szyba + rama) U ≤ 0,80W/(m2*K), 8) współczynnik przenikania ciepła dla szyb U ≤ 0,60 W/(m2*K), 9) temperatura powietrza przy wewnętrznej powierzchni szyby t ≥ 17oC, 10) przegrody budowlane bez mostków cieplnych, 11) szczelność przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza; wskaźnik próby ciśnieniowej n50 przy 50 Pa nadciśnienia i podciśnienia poniżej 0,6 h-1, 12) przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste charakteryzujące się dużą akumulacyjnością ciepła, 13) przegrody zewnętrzne przezroczyste o współczynniku całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego powyżej 0,5, 14) brak aktywnej instalacji centralnego ogrzewania, 15) ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń przy wykorzystaniu instalacji wentylacji mechanicznej, 16) zastosowanie w instalacji wentylacji mechanicznej urządzenia z odzyskiem ciepła o sprawności min. 75%, 17) zorientowanie okien na południe, 18) zredukowanie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie oświetlenia i urządzeń energooszczędnych. 5. Przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego oraz niniejszej specyfikacji obejmuje w szczególności: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1322) i przepisami wykonawczymi, szczególnie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) w następujących branżach objętych przedmiotem zamówienia:  architektonicznej,  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej. Kompletna dokumentacja musi zawierać:  projekt budowlany – w ilości 4 egz.,  projekt wykonawczy – w ilości 4 egz.,  przedmiar robót – w ilości 2 egz.,  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 2 egz. 2) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) – w ilości 2 egz.; 3) wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) – w ilości 2 egz.; 4) opracowanie dla planowanego obiektu koncepcji architektonicznej obejmującej wizualizacje budynku, rzuty kondygnacji, przekroje, projekt kolorystyki, struktury elementów wykończeniowych elewacji i aranżacji wnętrz oraz zestawienie podstawowych danych technicznych, co najmniej w trzech wariantach i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy – w ilości 2 egz.; 5) uzyskanie ostatecznego dokumentu upoważniającego do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do jego uzyskania, w tym między innymi: a) uzgodnienie dokumentacji projektowej u odpowiednich rzeczoznawców, b) wykonanie map do celów projektowych, c) wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki geologiczne w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji na terenie przedsięwzięcia, d) sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji przedmiotu zamówienia, e) uzyskanie zgody na wycinki zieleni kolidującej z inwestycją (o ile taka nastąpi), f) opracowanie scenariusza pożarowego budynku, g) uzyskanie pozwolenia na budowę; 6) wybudowanie obiektu ze szczególnym uwzględnieniem:  wysokiej izolacyjności przegród budowlanych (stropów, ścian, dachu),  wysokiej izolacyjności zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej,  brakiem w konstrukcji budynku mostków cieplnych,  zastosowania energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań instalacji sanitarnych i elektrycznych, 7) wykonanie próby szczelności budynku; 8) wykonanie zdjęć termogramów dla miejsc w których mogą wystąpić mostki termiczne (nadproża okienne i drzwiowe, wieńce, łączenie ściany kolankowej z dachem itp.); 9) przeprowadzenie wszelkich odbiorów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu z uwzględnieniem wytycznych dla budownictwa pasywnego; 10) przedłożenie certyfikatu potwierdzającego spełnianie kryteriów stawianym budynkom pasywnym; 11) przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem; 12) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem; 13) pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian w czasie realizacji budowy, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych; 14) opracowanie dokumentacji powykonawczej; 15) sporządzenie powykonawczego audytu energetycznego w celu obliczenia, wskaźników rezultatu w postaci: zapotrzebowania na energię do ogrzania wnętrza nie wyższą niż ( 11 kWh/m2 rok) oraz rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o wartości 8 ton równoważnika CO2/rok (wartość docelowa). Termin osiągnięcia wskaźników: 30.08.2019 r. 16) monitorowanie wskaźników rezultatu i przekazywanie Zamawiającemu corocznych raportów przez cały okres trwałości, czyli w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Program funkcjonalno-użytkowy oraz Projektowana charakterystyka energetyczna. 7. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub certyfikatu wydanego przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 9. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z poźn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) roboty budowlane związane z wykonaniem płyty fundamentowej, b) roboty budowlane związane z wykonaniem ścian zewnętrznych, c) roboty budowlane związane z wykonaniem ścian wewnętrznych, d) roboty budowlane związane z wykonaniem stropu, e) roboty budowlane związane z wykonaniem dachu, f) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, g) montaż instalacji zewnętrznych, h) montaż instalacji wentylacji, i) montaż instalacji grzewczo-chłodzącej, j) montaż instalacji wod.-kan., k) montaż instalacji fotowoltaicznej, l) montaż turbin wiatrowych, m) montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 10. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 9. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się , iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. 11. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane prace i roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu obejmuje okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim: numer 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009 z adnotacją „Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie (ZP.271.38.2017)”.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,  gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,  gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączyć w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 6. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać, że odnosi się ona /ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wymaga się, aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). 7. Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:  Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.1.3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 1.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 1.2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy. 1.2.3. W związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przestawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt III.4.1 - 4.5 – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. 1.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub , podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 2. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt. III.4.1 - 4.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt. III.5.1 składa ten Wykonawca-członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach