Przetargi.pl
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DĄBROWICE I CZĘŚCI GMINY CHODÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĄBROWICAH ORAZ DZIERŻAWA AUTOBUSU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY

Gmina Dąbrowice ogłasza przetarg

 • Adres: 99352 Dąbrowice, Nowy Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 2522587 , fax. 0-24 2522587
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowice
  Nowy Rynek 17
  99352 Dąbrowice, woj. łódzkie
  tel. 0-24 2522587, fax. 0-24 2522587
  REGON: 61101589100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DĄBROWICE I CZĘŚCI GMINY CHODÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĄBROWICAH ORAZ DZIERŻAWA AUTOBUSU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy Dąbrowice”(w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) taborem Wykonawcy w dniach nauki szkolnej. Dowóz realizowany będzie na podstawie biletów miesięcznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. 1. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: -pieniądza, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: -Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 16 9023 0006 0130 0101 2000 0050 - Bank Spółdzielczy w Krośniewicach Oddział w Dąbrowicach przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń i gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć do oferty. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: a). Wszystkim Wykonawca niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.7., b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sposób określony w pkt 8.4., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w takim przypadku Zamawiający w żądaniu określi termin wniesienia wadium. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na postawie Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach