Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 206 88 60, , fax. 42 206 88 61
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
  Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 206 88 60, , fax. 42 206 88 61
  REGON: 10174588000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iml.biz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Oddziału Kardiologicznego został opisany w Załączniku nr 2 A do SIWZ tj. projektach budowlanych, wykonawczych, STWiOR, przedmiarach robót, pozostałych informacjach i rysunkach. Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przy wyliczeniu ceny oferty, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną, które mają zostać zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, opis zadania budowlanego określają programy funkcjonalno-użytkowe, stanowiące Załącznik nr 2 B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części 1: 50 000,00zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ Dla części 2: 150 000,00zł /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/ przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ 1) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. 3) Oświadczenie, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wstępne warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII. 1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie, którego dotyczy. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału, jeśli dotyczy 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII. 1. 3). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 6) Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.3). niniejszej SIWZ. 3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA – SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu – dokument składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach