Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi

Przedszkole Miejskie Nr 175 ogłasza przetarg

 • Adres: 92508 Łódź, ul. Ćwiklińskiej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 730 118 , fax. 426 730 118
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie Nr 175
  ul. Ćwiklińskiej 9
  92508 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 730 118, fax. 426 730 118
  REGON: 47001047700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pm175lodz.wikom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedszkole Miejskie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 175 w Łodzi z podziałem na pakiety: Pakiet 1 – Mięso wołowe i wieprzowe oraz wędliny Pakiet 2 – Mięso drobiowe i wędliny Pakiet 3 – Wyroby garmażeryjne Pakiet 4 – Nabiał Pakiet 5 – Artykuły spożywcze różne Pakiet 6 – Warzywa i owoce świeże oraz jajka Pakiet 7 – Mrożonki Pakiet 8 – Pieczywo Pakiet 9 – Ryby świeże Pakiet 10 - Ryby 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1A do specyfikacji stanowiący jednocześnie formularz ofertowy. 3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15.50.00.00-3 produkty mleczarskie 15.80.00.00-6 różne produkty spożywcze 15.30.00.00-1 owoce, warzywa i podobne produkty 03.14.25.00-3 jajka 15.33.00.00-0 przetworzone owoce i warzywa 15.81.00.00-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 15.22.00.00-6 ryby mrożone, filety i pozostałe mięso ryb 4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia – w zależności zmiany profilu świadczonych usług. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 6. Produkty żywnościowe muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo- cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 7. Produkty żywnościowe objęte dostawą spełniają wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP niezbędne w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: - odpowiednie normy jakościowe lub atesty, - odpowiednie oznakowanie i termin przydatności do spożycia, - odpowiedni sposób przewożenia towarów- zachowanie rozdzielności transportu, - odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. 8. Wykonawca posiada aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Sanitarnej/Weterynaryjnej potwierdzającej spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówień Zamawiającego zgodnymi z procedurami HACCAP. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty lub atesty i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. 10. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy terminowe zrealizowanie dostawy, w ciągu 45 minut zapewnić usługę zastępczą, aby dowóz produktów a tym samym przygotowanie i podanie obiadu mogło odbyć się terminowo. 11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości tj.: świeżych, czystych, nie przeterminowanych, bez objawów pleśni, bez obcych zapachów, nie kruszących się, dopieczonych – dotyczy pieczywa itp. Dostarczone artykuły będą posiadały czytelne i trwałe oznakowanie, a zwłaszcza termin przydatności do spożycia. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do zamawiającego w początkowym terminie jego przydatności lub daty minimalnej trwałości. 12. Dostarczane artykuły, które są przeznaczone do bezpośredniego użycia (np. mąka, cukier, dżemy, makarony) w danej partii zamówienia musza posiadać co najmniej 4 miesięczny termin przydatności do spożycia, licząc od daty ich dostarczania do Zamawiającego. Termin ten nie dotyczy w szczególności świeżych warzyw, mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych, mleka i produktów mleczarskich. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego artykułu, niezgodności ilościowej lub dostarczenia towaru, który nie został zamówiony. 14. W przypadku niezgodności ilościowej lub złej jakości dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienie ilości lub wymiany towaru na towar dobrej jakości w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego, tak aby możliwe było jego użycie zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego w dniu przez niego zaplanowanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach