Przetargi.pl
Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Gmina Mokrsko ogłasza przetarg

 • Adres: 98-345 Mokrsko, Mokrsko
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 841 18 18 , fax. 43 886 32 77
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mokrsko
  Mokrsko 231
  98-345 Mokrsko, woj. łódzkie
  tel. 43 841 18 18, fax. 43 886 32 77
  REGON: 73093465400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. a) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.11.2028 roku. (zakończenie spłaty z możliwością wydłużenia tego okresu). b) Spłata rat kredytu wraz z odsetkami następować będzie w terminach określonych w Formularzu cenowym (Harmonogramie spłaty kredytu i odsetek) - zał. Nr 4 do SIWZ. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu w zakresie ilości i wysokości rat oraz terminów spłaty. c) Karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 30.03.2027 r. d) Odsetki kredytu zmienne płatne do 31.03, 31.05, 30.09, 30.11 każdego roku poczynając od 31.03.2018 r. e) Prowizja za uruchomienie kredytu – obliczona jako % od kwoty kredytu. f) Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu zmienne: wyrażone w relacji do stawki WIBOR 1M (obowiązującej w dniu 12.12.2017r.) powiększonej o stałą marżę banku, - Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu, - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. 700.000,00 zł. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu (przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową). g) Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych. h) Oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową-WIBOR-1M wyliczoną jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek, powiększoną o marżę banku, i) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu. j) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za zamianę harmonogramu w okresie kredytowania. k) Do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. l) odsetki płatne każdego roku w czterech ratach do 31.03, 31.05, 30.09, 30.11 każdego roku poczynając od 31.03.2018 r. 2. Prawna forma zabezpieczenia kredytu – weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Gminy Mokrsko prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Ruścu, O/Mokrsko. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. 3. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Usługi udzielania kredytu 66113000-5 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamówienie należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów. 5. Możliwość zatrudnienia podwykonawców. 1). Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia Podwykonawcom, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam, 2). informacje na temat udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia należy zamieścić w formularzu ofertowym, 3). Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z Podwykonawcą, ze wskazaniem tej części, którą zamierza powierzyć mu do wykonania. Zamawiający może zgodnie z art. 647 1 Kc wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy. 9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: „Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” – osoby prowadzące realizację umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że wyżej przedstawiony warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca posiada: 1) Zezwolenie właściwego organu na rozpoczęcie przez Wykonawcę działalności objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 128 z późn. zm.) a w przypadku banku państwowego, pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wskazanych w sekcji 5, każdy Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w pkt 6.2.1 SIWZ. 2. Dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 5.5.3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 3. Pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 4. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Formularz ofertowy 7. Harmonogram spłaty kredytu i odsetek

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach