Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 08 305 , fax. 52 33 24 541
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
  ul. Sądowa 18 18
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 08 305, fax. 52 33 24 541
  REGON: 00029152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1)ubezpieczenia mienia od ognia (CPV 66.51.51.00-4) 2) ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów (CPV 66.51.54.00-7) 3)ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji - wandalizmu (CPV 66.51.50.00-3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Fakultatywne klauzule ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.swiecie.regiony.pl/postepowania-w-toku
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach