Przetargi.pl
Konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 roku

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 174a 174a
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 09047697100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje równocześnie: 1) roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.; dalej Prawo budowlane/, 2) oraz usługi, w rozumieniu art.2 pkt 10 UPZP, o charakterze priorytetowym kategorii 1 - usługi konserwacyjne i naprawcze, Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w łącznej ilości 7 380 szt., szaf oświetlenia ulicznego (SOU) w łącznej ilości 69 szt., oraz mycie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 7 309 szt., z podziałem na 4 obszary obejmujące następujące dzielnice Miasta Bydgoszczy: 1) obszar I - obejmuje dzielnice: Śródmieście, Błonie, Wilczak, Jary, Szwederowo, 2) obszar II - obejmuje dzielnice: Osowa Góra, Czyżkówko, Prądy, Miedzyń, 3) obszar III - obejmuje dzielnice: Łęgnowo, Glinki, Wyżyny, Wzgórze Wolności, Jachcice, Piaski, Opławiec, 4) obszar IV - obejmuje dzielnice: Fordon, Siernieczek, Bydgoszcz Wschód. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia, określają następujące dokumenty: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń oświetlenia ulic (SST) - wspólna dla wszystkich obszarów, 2) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (SPK) - wspólna dla wszystkich obszarów, 3) wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną - oddzielny dla każdego obszaru, 4) wykaz punktów świetlnych objętych myciem opraw ze źródłem światła LED - oddzielny dla każdego obszaru, 5) wzór kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar przewidywanych napraw awaryjnych- oddzielny dla każdego obszaru, 6) wzór wyceny prac konserwacyjnych - oddzielny dla każdego obszaru, 7) wzór umowy - oddzielny dla każdego obszaru, które jako załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium odrębnego dla każdego obszaru, w wysokości: dla obszaru I - 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) PLN, dla obszaru II - 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) PLN, dla obszaru III - 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) PLN, dla obszaru IV - 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) PLN. Wadium winno być złożone przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. 3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego- Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM - Konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. - obszar ..... (I lub II, lub III, lub IV - dla każdego obszaru oddzielnie). 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 1) potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego (dla każdego obszaru oddzielnie)- zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art.45 ust.6 UPZP - wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. 6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art.46 UPZP. 7. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach