Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w 2016r

Dom Pomocy Społecznej w Sucharączku ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, Suchorączek 51
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 389 70 51 , fax. 0-52 389 70 51
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Sucharączku
  Suchorączek 51 51
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 389 70 51, fax. 0-52 389 70 51
  REGON: 00029643700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dps-suchoraczek.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w 2016r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w 2016r z podziałem na części I Wędliny, II Mięso wieprzowe ( półusze), III Nabiał, IV Art. spożywcze, V Owoce i warzywa przetworzone, VI Pieczywo art piekarnicze, VII Ryby mrożone i przetworzone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dps-suchoraczek.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach