Przetargi.pl
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW

Jednostka Wojskowa 4620 ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna 37
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 653 36 94 , fax. 56 653 36 60
 • Data zamieszczenia: 2015-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4620
  ul. Okólna 37 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 653 36 94, fax. 56 653 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa warzyw i owoców, w asortymencie i ilościach podanych w rozdziale IV niniejszej specyfikacji. 2. Przedmiot został podzielony na 6 części: Część 1 - Dostawa warzyw gr. I dla Garnizonu Toruń, 9 pozycji. Część 2 - Dostawa warzyw gr. II dla Garnizonu Toruń, 25 pozycji. Część 3 - Dostawa warzyw gr. I dla Garnizonu Inowrocław, 9 pozycji. Część 4 - Dostawa warzyw gr. II dla Garnizonu Inowrocław23 pozycje. Część 5 - Dostawa owoców gr. I dla Garnizonu Toruń11 pozycji. Część 6 - Dostawa owoców gr. I dla Garnizonu Inowrocław, 11 pozycji. 2. Szczegółowe wymogi dla przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach 1.1 - 1.45 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 3. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 3.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym ilości towaru, jakie Wykonawca ma dostarczyć w ramach niniejszego postępowania; 3.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, zgodnie z zawarta umową, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości towaru rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy ilości wyszczególnionych w tabelach w części IV pkt 2 SIWZ. 3.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony wykonawcy w stosunku do Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: - dla części 1 - 1 600,00 zł., - dla części 2 - 3 500,00 zł., - dla części 3 - 400,00 zł., - dla części 4 - 2 000,00 zł., - dla części 5 - 3 800,00 zł. - dla części 6 - 500,00 zł. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, wartość wadium będzie stanowić sumę kwot wadium wymaganych w częściach, na które Wykonawca składa ofertę. Jeśli Wykonawca składa ofertę na wszystkie 6 części zamówienia, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11 800,00 zł. 2. Wadium można wnieść w formie i na zasadach zgodnych z art. 45 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP 42 1010 1078 0104 3213 9120 0000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania P_66_IW_15, w części nr . 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy zdeponować w Kasie 12 WOG, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 800 do 1400 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż w terminie składania ofert. Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w pkt 3. Wadium wniesione w inne formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym, nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez żadnych warunków i zastrzeżeń. Uwaga - Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty. Dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem KASA. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje) musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą i powinno zawierać następujące elementy: 5.1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego, 5.2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 5.3. wskazanie sumy gwarancyjnej, 5.4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 5.5. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 5.6. określenie terminu ważności gwarancji. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (Poręczenia ), muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 6.1. wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) dokonuje poręczenia, 6.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 6.3. kwoty, do wysokości której bank - poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) będą zobowiązane, 6.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.12wog.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach