Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych - WARZYWA SEZONOWE

Zakład Karny nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 13/17
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6421460 w. 280 , fax. 056 6421398
 • Data zamieszczenia: 2009-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny nr 2
  ul. Sikorskiego 13/17 13/17
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6421460 w. 280, fax. 056 6421398
  REGON: 00031965800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych - WARZYWA SEZONOWE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część1: Lp/Nazwa produktu/Wspólny słownik zamówień (CPV)/Norma/Szacunkowe/Zapotrzebowanie w kg 1/Brokuły świeże/03221430-9/PN-R-75369/120,00; 2/Buraki ćwikłowe świeże/03221111-7/PN-R-75360/800,00; 3/Cebula/03221113-1/PN-85/R75359/2 400,00; 4/Fasola szparagowa świeża/03221212-5/PN/75-A-77001 /150,00; 5/Jabłka/03222320-2/PN-A-77608/1 900,00; 6/Kalafior świeży/03221420-6/PN-72/R-75361 /100,00; 7/Kapusta biała świeży/03221410-3/PN-85/R75359/1 800,00; 8/Kapusta czerwona świeża/03221410-3/PN-85/R75359/550,00; 9/Koperek zielony/03221000-6/PN-R-75381/30,00; 10/Marchew świeża/03221112-4/ PN-85/R75359/4 100,00; 11/Natka pietruszki/03221000-6/PN-R-75381/30,00; 12/Ogórek świeży/03221270-9/PN-85/R-75359/600,00; 13/Pieczarki/03221260-6/PN-75/R-75078/200,00; 14/Pietruszka korzeniowa/03221110-0/PN-85/R75359/550,00; 15/Pomidory świeże/03221240-0/PN-91/R-75368/350,00; 16/Por świeży/03221000-6/PN-R-75521/400,00; 17/Seler korzeniowy/03221120-3/PN-85/R75359/700,00; Część 2: Lp./Nazwa produktu/Wspólny słownik zamówień (CPV)/Norma/Szacunkowe/Zapotrzebowanie w kg 1./Ziemniaki jadalne o średnicy poprzecznej min. 4 cm. i podłużnej min. 5cm/03212100-1/PN-85/R75359/23400; Część 3: Lp./Nazwa produktu/Wspólny słownik zamówień (CPV)/Norma/Szacunkowe/Zapotrzebowanie w kg 1/Kiwi/03222118-3/PN-ISO-7563/70,00; 2/Grapefruit/03222200-5/PN-ISO-7563/50,00; 3/Pomarańcze/03222220-1/PN-ISO 3631/90,00;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się osoby (wykonawcy), które spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Pzp1 oraz nie podlegają wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 24 w/w ustawy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Łącznie z ofertą należy złożyć pod rygorem wykluczenia z postępowania n/w dokumenty: 6.1aktualny /wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert/ odpis właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rolnik indywidualny zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta lub burmistrza, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6.2wypełniony załącznik nr 1 stanowiący ofertę cenową. 6.3oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 6.4parafowany projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ 6.5w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia; (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenia i informacje, których żąda zamawiający muszą być aktualne, sporządzone w j. polskim lub zawierające tłumaczenie na język polski. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zaświadczenia i informacje, których żąda zamawiający muszą być aktualne. Jeśli kopię dokumentu potwierdza Wykonawca, to kopia musi zawierać - oświadczenie (za zgodność z oryginałem) wraz z pieczątką imienną i podpisem lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem, osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi - na każdej stronie kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach