Przetargi.pl
Dostawy warzyw strączkowych i świeżych

Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie ogłasza przetarg

 • Adres: 85-790 Bydgoszcz, Rynek 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3467090 , fax. 052 3472098
 • Data zamieszczenia: 2013-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie
  Rynek 8 8
  85-790 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3467090, fax. 052 3472098
  REGON: 00031961200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw strączkowych i świeżych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy do siedziby jednostki warzyw strączkowych i świeżych: Część nr 1: Warzywa świeże Botwina (pęczek): 250 kg, CPV: 03221300-9 / PN-R-75381:1997 Buraki czerwone: 3 000 kg, CPV: 03221111-7 / PN-72/R-75360 Cebula: 3 000 kg, CPV: 03221113-1 / PN-87/R-75357 Kalafior: 1 200 kg, CPV: 03221420-6 / PN-72/R-75360 Kapusta świeża biała: 2 500 kg, CPV:03221410-3 / PN-72/R-75362 Kapusta świeża czerwona: 200 kg, CPV:03221410-3 / PN-72/R-75362 Marchew świeża: 6 000 kg, CPV: 03221112-4 / PN-84/R-75358 Pietruszka korzeń: 600 kg, CPV: 03221110-0 / PN-72/R-75360 Seler korzeń: 1 200 kg, CPV: 03221110-0 / PN-72/R-75360 Część nr 2: Pomidor, ogórek Ogórek świeży: 700 kg, CPV: 03221270-9 / PN-75/R-74450 Pomidor świeży: 400 kg, CPV: 03221240-0 / PN-91/-75368 Część nr 3: Ziemniaki Ziemniaki jadalne wczesne: 25 000 kg, CPV: 03212100-1 / PN-75/R-74450 Część nr 4: Jabłka Jabłka: 1 000 kg, CPV: 03222000-3 / PN-77/R-75024 Część nr 5: Warzywa strączkowe Fasola biała (suszona): 2 800 kg, CPV: 03221210-1 / PN- 75/R-65031 Groch (suszony): 1 700 kg, CPV: 03212213-6 / PN- 72/A-77603 2. Wymagania: Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Towar musi być o dobrym smaku, dostarczany w stanie nieuszkodzonym i niezabrudzonym. 3. Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczne ilości zamawianych artykułów będą wynikały z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 4. Warunki szczegółowe dostaw: 1) Dostawy artykułów określonych w powyższej tabeli będą realizowane do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie. 2) Wykonawca dostarczać będzie artykuły określone w tabeli własnym transportem, na swój koszt. 3) Transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu żywności, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości. 4) Dopuszczalne opakowania transportowe: - ziemniaki, kapusta, kalafior, buraki, cebula, marchew, pietruszka, seler: worki 10-30 kg; - ogórek, pomidor.: skrzynie drewniane lub z tworzywa sztucznego 5-20 kg; - botwina - pęczki po 1-1,5 kg; - jabłka: skrzynie drewniane lub z tworzywa sztucznego ok 15-25 kg; - groch, fasola - worki 10-30 kg. 5) Realizacja dostaw odbywać się będzie w uzgodnionych terminach, w godz. 7:00-11:00. 6) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach