Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4511111 , fax. 056 4511132
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4511111, fax. 056 4511132
  REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz. 1. Opis istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia: Gmina Grudziądz nie posiada własnej stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Woda jest nabywana od Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu. Miejscem dostarczania wody są wodomierze główne, rozdzielające sieć Gminy Grudziądz od sieci MWIO. Ścieki z terenu gminy są odprowadzane do kolektorów głównych MWIO i trafiają następnie do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Miejscem odbioru ścieków przez MWIO są gminne ściekomierze zamontowane na kolektorach głównych. Zadaniem wykonawcy jest utrzymanie i konserwacja gminnych sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych a także urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych m. in. przepompowni ścieków, ściekomierzy, stacji podnoszenia ciśnienia. Długość gminnej sieci wodociągowej z przyłączami wynosi ok. 376 km. W 2016 r. przewiduje się wykonanie ok. 8 km sieci wodociągowej. Długość gminnej sieci kanalizacyjnej z przyłączami wynosi ok. 70 km. Nowo wybudowane odcinki sieci znajdą się również w zakresie przedmiotu zamówienia świadczonego przez wykonawcę. Nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. Zbiorcze przepompownie ścieków: ok 20 szt. W trakcie 2016 r. planowane jest oddanie do użytku 1 przepompowni. Przydomowe przepompownie ścieków: ok. 240 szt. 2. Zadania w zakresie utrzymania i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych.: 1) Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodociągowych, a w szczególności: bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, odpowietrzanie sieci oraz systematyczne czyszczenie odcinków sieci, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń pomiarowych ścieków. 2) Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach 3) Bezzwłoczne przystąpienie do usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usuwanie awarii jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zamknięcie odpowiednich zaworów zabezpieczające przed utratą wody z sieci musi nastąpić do 4 godzin od zgłoszenia. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub urządzeń wodociągowych powodujące lub mogące spowodować stratę wody, przerwę w dostawie wody i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. W przypadku wystąpienia awarii w okresie dłuższym niż 12 godzin, Wykonawca uruchomi zastępczy, zbiorowy punkt poboru wody. Będzie to możliwie najbliższy hydrant p.poż. z zamontowanym zaworem. 4) Uruchamianie zastępczego poboru na polecenie Zamawiającego. 5) Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych obiektów i sieci 6) Dokonywanie tzw. przyłączeń do sieci wodociągowej dla nowo wybudowanych przyłączy: - kontrola robót zanikowych, - konsultacje z Zamawiającym dotyczące projektowanych materiałów, - zamykanie odpowiednich zaworów na czas wpięcia, - wykonywanie tzw. nawiertki sieci i połączenie z nowo wybudowanym przyłączem, - instalacja kompletów wodomierzowych dostarczonych przez Zamawiającego, - kontrola wykonania i dokonywanie odbiorów wybudowanych przyłączy, - kontrola użytych przez inwestorów materiałów poprzez porównanie ich z warunkami wydanymi przez Gminę Grudziądz. - sporządzanie protokołu odbioru przyłączy, - dokonywanie odbioru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. 7) Dokonywanie odcięcia dopływu wody do posesji na polecenie Zamawiającego. 8) Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), w szczególności: - badania próbek wody na warunkach opisanych w rozporządzeniu i w porozumieniu z Sanepidem, - sporządzanie protokołów z badania 9) Dopełnianie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) własnym staraniem i na własny koszt w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym 10) wymiana legalizacyjna wodomierzy z plombowaniem - ok. 750 sztuk w 2016 r. 11) Montaż nowy wodomierzy 11) Zamykanie i otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych na żądanie Zamawiającego. Dotyczy w szczególności zamykania zasuw na okres zimowy. 12) Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. 13) Płukanie hydrantów według potrzeb lub na żądanie Zamawiającego (ok. 217 hydrantów). 14) Wykonywanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów na żądanie Zamawiającego. 3. Zadania w zakresie utrzymania i konserwacji zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej: 1) Bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń, przepompowni ścieków usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny sieci kanalizacyjnej, przyłączy lub odcinków przyłączy będących w gestii Zamawiającego. 2) Bezzwłoczne przystąpienie do usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usuwanie awarii jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W przypadku awarii sieci lub przyłączy kanalizacyjnych na czas braku przepływu i usunięcia awarii ścieki będą wypompowywane i wywożone do oczyszczalni wozem asenizacyjnym na koszt wykonawcy. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie, zatkanie, usterkę itd. rur i urządzeń kanalizacyjnych powodujące lub mogące spowodować wyciek ścieków, przerwę w odbiorze ścieków i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. 3) Dokonywanie odcięcia odbioru ścieków od dostawców na polecenie Zamawiającego. 4) Dokonywanie tzw. przyłączeń do sieci kanalizacyjnej dla nowo wybudowanych przyłączy: - kontrola robót zanikowych, - konsultacje z zamawiającym dotyczące projektowanych materiałów, - zamykanie odpowiednich zaworów na czas wpięcia, - wykonywanie połączeń sieci z nowo wybudowanym przyłączem, - kontrola zainstalowanych urządzeń pomiarowych, których zakup należy do inwestora wykonującego przyłącze, - kontrola wykonania i dokonywanie odbiorów wybudowanych przyłączy, - kontrola zastosowanych przez inwestorów materiałów i urządzeń pomiarowych na przyłączach kanalizacyjnych poprzez porównanie ich z warunkami wydanymi przez Gminę Grudziądz. - sporządzanie protokołu odbioru przyłączy, - dokonywanie odbioru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. 12) Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. Dotyczy w szczególności zużytych elementów przepompowni ścieków. 13) Montowanie blokad wypływu ścieków do sieci kanalizacyjnej z przyłączy na żądanie Zamawiającego. 14) Wykonywanie badań jakościowych ścieków na żądanie i we wskazanych przez Zamawiającego punktach. 4. Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej: - ewidencja awarii i napraw, - ewidencja wykonywanych czynności kontrolnych wymienionych w kolejnym punkcie (pkt. 5), - ewidencja zgłoszeń, - ewidencja wykonanych przez inwestorów przyłączy, - ewidencja mienia zdemontowanego i zamontowanego 5. Zasady kontroli stanu technicznego sieci i urządzeń: 1) Kontrola sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod względem szczelności - co 1 miesiąc; 2) Kontrola hydrantów p.poż. - co 2 miesiące; 3) Kontrola urządzeń pomiarowych - jednostkowo na podstawie zgłoszeń Zamawiającego i niezależnie od zgłoszeń Zamawiającego 1 raz w roku przegląd wszystkich urządzeń pomiarowych, 4) Kontrola przepompowni przydomowych - co 2 miesiące 5) Dokumentowanie fotograficzne zatorów na przydomowych przepompowniach spowodowanych przez wpuszczenie przez dostawcę ścieków nieodpowiednich odpadów do sieci - wg potrzeb; 6) Kontrola przepompowni zbiorczych wraz z konserwacją i czyszczeniem - co 1 miesiąc 7) Przed wykonaniem czynności kontrolnych Wykonawca zgłasza Zamawiającemu planowane kontrolę i datę ich przeprowadzenia. Zamawiający będzie miał możliwość uczestniczenia w kontroli. Inne istotne warunki zamówienia: Do obowiązków wykonawcy należeć będzie także likwidacja (utylizacja) zużytego sprzętu, urządzeń lub innego wyposażenia, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenie protokołu z likwidacji. Utylizacja następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przystępujący do przetargu musi: posiadać czynny całodobowo telefon alarmowy, tzw. pogotowie wodno-kanalizacyjne. Telefon zostanie udostępniony do wiadomości publicznej mieszkańców gminy. Telefon jest niezbędny do przyjmowania zgłoszeń dotyczących m. in. awarii i usterek dotyczących zakresu objętego niniejszym postępowaniem. Przy kalkulacji ceny Wykonawca nie wlicza kosztów zakupionego materiału niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty zakupów materiałów zastępczych, nowych urządzeń itp. obciążają Zamawiającego. W ofercie należy podać cenę całkowitą wynikającą z realizacji zadania przez okres 12 miesięcy. Wykonawca wystawiać będzie faktury za świadczone usługi w systemie miesięcznym, wyliczone jako iloczyn całkowitej ceny ofertowej i liczby miesięcy - tj. 12. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac wykonanych w danym miesiącu, w którym wskazane będą m.in. czyszczone odcinki sieci, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń pomiarowych ścieków, sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego. Jeśli pierwszy miesiąc obowiązywania umowy nie będzie pełnym kalendarzowym miesiącem, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za rzeczywistą ilość dni, w których Wykonawca świadczył usługę, biorąc pod uwagę wynagrodzenie miesięczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-12-21do godz. 09:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas przystąpienia do usunięcia awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach