Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY MALARSKIE W OBIEKTACH SZPITALNYCH - W BUDYNKACH NR 5, 6, 18, 19, 28, 29, 30

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 08 305 , fax. 52 33 24 541
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
  ul. Sądowa 18 18
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 08 305, fax. 52 33 24 541
  REGON: 00029152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY MALARSKIE W OBIEKTACH SZPITALNYCH - W BUDYNKACH NR 5, 6, 18, 19, 28, 29, 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane w obiektach szpitala - roboty remontowe polegające na wykonaniu prac malarskich w budynkach: nr 5 (oddział I/II) - w tym: oddział I - łazienka, palarnia, oddział II - WC, palarnia, nr 6 (oddział IIIA/IIIB) - w tym: oddział IIIA - łazienka, WC, palarnia, oddział IIIB - łazienka, WC, palarnia, nr 18 (oddział XIA/XIB) - w tym: oddział XIA - WC+palarnia, II pietro, oddział XIB - WC+palarnia, łazienka, WC personelu, nr 19 (oddział X/Dziecięcy) - w tym: oddział X - łazienka, sala nr 3, sala nr 5, sala nr 6, sala nr 7, palarnia, oddział Dziecięcy - łazienka chłopców, łazienka dziewcząt, sala nr 5, nr 28 (oddział IXA/IXB) - w tym: oddział IXA - palarnia, łazienka przy sali nr 2, łazienka, oddział IXB - palarnia, łazienka, nr 29 (oddział IV/V) - w tym: oddział IV - palarnia, łazienka, izolatka, sala obserwacyjna, łazienka II, oddział V - palarnia, łazienka, nr 30 (oddział XIII/VI) - w tym: oddział XIII - łazianka, sala nr 5 (za łazienką), oddział VI - łazienka, korytarz (malowania+dekoracyjny tynk mozaikowy), sala nr 4 (za łazienką), jadalnia, izolatka, II piętro - sala gimnastyczna (malowanie+dekoracyjny tynk mozaikowy) 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu malarskiego w pomieszczeniach Oddziałów: - ściany wewnętrzne i sufity malować farbą emulsyjną, w kolorze jasnym (kolorystyka do uzgodnienia), - lamperie w pomieszczeniach malowane farba olejną w kolorze jasnym, pastelowym (kolorystyka do uzgodnienia) 3. Użyte materiały budowlane, oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty i odpowiadać wymaganym normom. Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP. Ewentualne roboty dodatkowe, nieprzewidziane w ofercie sporządzonej na podstawie kosztorysu nakładczego, zostaną rozliczone na podstawie protokołu konieczności. 4. Wybrany Wykonawca wykona prace malarskie w terminie max. 45 dni od podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Za zaoferowanie krótszego terminu wykonania prac Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty (patrz pkt 17.1 ppkt. 2 SIWZ). 5. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace malarskie. Za zaoferowanie dłuższego terminu gwarancji Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty (patrz pkt 17.1 ppkt. 3 SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.swiecie.regiony.pl/postepowania-w-toku
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach