Przetargi.pl
Remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu - kontynuacja.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu - kontynuacja.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu - kontynuacja. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1)wymiana ścianki drewnianej z drzwiami na aluminiową dzielącą korytarz z wiatrołapem na parterze, w drzwiach zamek elektromagnetyczny i siłownik automatycznego otwierania w razie pożaru, 2)wymiana drzwi w małym wiatrołapie z montażem domofonu do przyległego pomieszczenia, 3)remont elewacji budynku od ul. Jęczmiennej i Sukienniczej poprzez zbicie luźnego tynku, tynkowanie i wykończenie tynkiem cienkowarstwowy z wymianą parapetów, 4)docieplenie budynku od strony podwórka oraz szczytu od ul. Jęczmiennej w technologii lekkiejmokrej z wymianą parapetów, 5)wymiana instalacji odgromowej, 6)likwidacja zardzewiałych schodów na elewacji od podwórka, 7)docieplenie poddasza budynku wełną mineralną, 8)pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich, 9)likwidacja pokrycia z blacho dachówki skosów zadaszenia z wykonaniem pokrycia na nowo 10)wydzielenie pożarowo całej klatki schodowej za pomocą ścianek G-K o odporności ogniowej EI 60 z drzwiami dymoszczelnymi o odporności EI 30, 11)instalacja oddymiania klatki schodowej za pomocą klap zamontowanych w nowym zadaszeniu klatki schodowej ze szkła bezpiecznego na profilach aluminiowych ok. 30 m?. 2.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>Miastoprojekt-Bydgoszcz<< Sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy...
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a)pieniądzu - na konto UMT nr 67 1160 2202 0000 0000 6171 9146 z adnotacją Wadium - 119/2016 - Przetarg nieograniczony- remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu - kontynuacja. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach