Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w Białożewinie.

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia 39
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3031301 , fax. 52 3031103
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3031301, fax. 52 3031103
  REGON: 09235122200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Białożewinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie posesji 73-85A wraz z przepompownią w Białożewinie. Inwestycja obejmuje dz. nr 144, 267, 100/3, 97/2 obręb Białożewin dz. nr 202 obręb Podgórzyn Ze względu na to , że opisany w warunkach technicznych zakres inwestycji ma dwie niezależne od siebie technologicznie części - inwestycję podzielona została na dwa odrębne projekty, jednak procedura postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego na obydwa opracowania projektowe które mają być realizowane równocześnie. Zakres opracowania obejmuje budowę: - kanału sanitarnego grawitacyjnego ? 200x5,9mm PVC o długości 1000,00m, - przyłączy kanalizacyjnych ?160x4,7mm Pvc o długości łącznej 155,00m, - studni kanalizacyjnych ?1,0m z kr. bet. -21szt., - studni kanalizacyjnych ?425mm PP -21szt., - (przebudowa) przyłącza wodociągowego ? 50mm PE na odcinku o długości 15,7m, - przewodu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ?90mm PE o długości 14,0m, - przyłącza wodociągowego ?32mm PE do tłoczni o długości 16,7m Kanalizacja sanitarna. Projektowany kanał sanitarny grawitacyjny wykonać należy z rur PVC-U klasy S o średnicy ?200x5,9mm. Natomiast przyłącza sanitarne należy wykonać z rur PVC-U klasy S, o średnicy ?160x4,7mm. Przejścia pod jezdnią asfaltową dla przyłącza grawitacyjnego ?160mm PVC-U, należy wykonać bezrozkopowo - przeciskiem w rurach osłonowych stalowych długości 7,0m średnicy DN300mm. Na sieci kanalizacyjnej zblizenie do drzewa pomiędzy studniami S4 i S5 wykonać bezrozkopowo przeciskiem w rurze stalowej osłonowej DN400mm L=6,0m. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przed upływem terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do zapłaty wadium zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert: W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej o uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego. 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002 Z dopiskiem: Wadium na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Białożewinie. 1.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument gwarancyjny lub poręczenie należy dołączyć do oferty w oryginale. 2.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.znin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach