Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Gmina Lubicz ogłasza przetarg

 • Adres: 87-162 Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48566212100 , fax. +48566782122
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubicz
  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 21
  87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48566212100, fax. +48566782122
  REGON: 87111871500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Wymagania minimalne) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom. 1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 1.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP), 1.6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieniądzu - na konto Bank Spółdzielczy w Grębocinie nr: 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gmina Lubicz nr rachunku: 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane - w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj OC.5540.55.2016.BJ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się, gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego 6.3. Oryginał wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w biurze podawczy Urzędu Gminy Lubicz pok. Nr 9, 87-162 Lubicz Dolny ul. Toruńska 21. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lubicz.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach