Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie.

Urząd Gminy w Lipnie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. A. Mickiewicza 29
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2886202 , fax. 054 2886200
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Lipnie
  ul. A. Mickiewicza 29 29
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2886202, fax. 054 2886200
  REGON: 91002853400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglipno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie gmina Lipno. Wnioskodawca w celu zakupu nowoczesnego i bardzo dobrze wyposażonego wozu strażackiego określił zakładane parametry i warunki techniczne jakim musi odpowiadać pojazd. Z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania zakupionego samochodu w przyszłości, a także koszty eksploatacyjne określona została koncepcja technicznotechnologiczna pojazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do SIWZ. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy, jak i w okresie trwania gwarancji tj. min 24 miesięcy licząc od dnia dostawy, bez limitu kilometrów na silnik i podzespoły. 2) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami. 3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 4) Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancje producenta ( min. 24 miesiące), niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich. 5) Inne wymagania określone zostały, odpowiednio w: Wymaganiach technicznych stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ, w Istotnych Warunkach Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ oraz innych aktach wykonawczych wynikających z przepisów prawa..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglipno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach