Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu pożarniczego uterenowionego 4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Czarże

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarżu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-070 Czarże, ul. Chełmińska 66
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 668 484 873
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarżu
  ul. Chełmińska 66 66
  86-070 Czarże, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 668 484 873
  REGON: 34039217500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu pożarniczego uterenowionego 4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Czarże
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu pożarniczego uterenowionego 4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Czarże Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ - Wymagania techniczne dla średniego samochodu pożarniczego uterenowionego 4x4. Wypełniona tabela z załącznika nr 5 do SIWZ stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. KOD CPV: 34.14.42.10-3 Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ, b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami (rok produkcji 2016). Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zakup samochodu jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych, oraz ze środków dotacji celowej pochodzącej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach