Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Urząd Gminy w Lipnie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. A. Mickiewicza 29
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2886202 , fax. 054 2886200
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Lipnie
  ul. A. Mickiewicza 29 29
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2886202, fax. 054 2886200
  REGON: 91002853400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglipno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, tj. sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przewidywana ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia wynosi 650 000 kWh. 3. Zamawiający zastrzega, że podana ilość dostarczanej energii jest ilością prognozowaną (szacunkową). Rzeczywista ilość może różnić się od ilości przewidywanej o 20 %. 4. Rzeczywista ilość dostarczanej energii elektrycznej będzie zależeć od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywało się na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej dla punktu poboru energii elektrycznej (PPE). 5. Wykonawca będzie zobowiązany (odpowiedzialny) za bilansowanie handlowe energii elektrycznej w ramach zawartej umowy sprzedaży energii. 6. Zamawiający zastrzega, że moc umowna może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 7. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. 8. Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo Energetyczne, kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1200 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium wynosi 8 000,00 zł. 3. Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie: a) pieniężnej, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglipno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach