Przetargi.pl
Zakup z dostawą fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Nieżywięć

Ochotnicza Straż Pożarna ogłasza przetarg

 • Adres: 87-326 Nieżywięć, Nieżywięć 43
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna
  Nieżywięć 43 43
  87-326 Nieżywięć, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 87155422100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Nieżywięć
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Nieżywięć.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobrowo.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach