Przetargi.pl
Budowa magazynu specjalistycznego sprzętu lotniczo-technicznego na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej - zadanie 11298

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Państwowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa magazynu specjalistycznego sprzętu lotniczo-technicznego na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej - zadanie 11298
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ELEMENT I - opracowanie założeń przedprojektowych - koncepcji projektowo - technicznej, ELEMENT II - opracowanie: projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów formalno - prawnych (w tym pozwolenia na budowę), zestawienia kosztów zadania wraz z harmonogramem realizacji i finansowania na podstawie zatwierdzonej koncepcji; opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na podstawie przyjętego przez Inwestora projektu budowlanego, ELEMENT III - wybudowanie obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych dokumentów formalno - prawnych umożliwiających realizację przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zakres robót budowlano - montażowych: - przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy. - wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o elektroenergetycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego. - budowa budynku magazynowego wraz z rampą rozładunkową. - budowa trzykondygnacyjnej części administracyjno - technicznej budynku z żelbetową klatką schodową, - wykonanie instalacji sanitarnych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.t, z budową własnej kotłowni olejowej i magazynu oleju opałowego, wentylacji grawitacyjnej, wyciągowej i mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wybranych pomieszczeniach, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), oświetlenia podstawowego (wnętrzowego i zewnętrznego), oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i bezpieczeństwa, dedykowanej - zasilania komputerów; zasilania urządzeń specjalistycznych, przeciwprzepięciowej, odgromowej, uziemiającej, okablowania strukturalnego na poziomie JAWNE, MILNET - Z w części biurowej na poziomie ZASTRZEŻONE, telefonicznej CA MON, systemu SSWiN, CCTV, SAP. -wykonanie wszystkich elementów wykończeniowych m.in. okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznego podestu betonowego, parapetów, wycieraczek, - budowa placu manewrowego z miejscami postojowymi oraz wykonanie ogrodzonego placu utwardzonego. Cały budynek przewiduje się wybudować w konstrukcji ramowej posadowionej na stopach i ławach żelbetowych, słupach żelbetowych i wiązarach pełnościennych z drewna klejonego. -Szczegółowy zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymaga się wadium w wysokości 100.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach