Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: Zadanie I - Przebudowa boiska do piłki nożnej z bieżnią dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie Zadanie II - Budowa boiska do tenisa i piłki siatkowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: Zadanie I - Przebudowa boiska do piłki nożnej z bieżnią dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie Zadanie II - Budowa boiska do tenisa i piłki siatkowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: Zadanie I- Przebudowa boiska do piłki nożnej z bieżnią dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie - zadanie 11649 Zadanie II - Budowa boiska do tenisa i piłki siatkowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie - zadanie 11650 Przedmiot zamówienia obejmuje Zadanie I - zadanie 11649: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz dokumentów formalno - prawnych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, projektów wykonawczych, zestawienia kosztów zadania, 2) wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych dokumentów formalno - prawnych umożliwiających realizację przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zadanie II - zadanie 11650: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz dokumentów formalno - prawnych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, projektów wykonawczych, zestawienia kosztów zadania, 2) wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych dokumentów formalno - prawnych umożliwiających realizację przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Planowana inwestycja polega na przebudowaniu kortów i boiska do plażowej piłki siatkowej oraz wybudowaniu placu rozgrzewkowego i budynku gospodarczego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 80.000zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy pzp. 3. Wadium w postaci poręczeń bankowych, poręczeń SKOK, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 (Dz. U. Nr 109poz. 1158) lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można wnieść w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych lub do kasy w siedzibie Zamawiającego pok. 105 Kasa czynna jest w dni powszednie w godz. 12.00 do 14.00 4. Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto Zamawiającego : NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY BYDGOSZCZ 63 1010 1078 0015 2813 9120 0000 Za termin skuteczny wniesienia wadium uznaje się termin wpłynięcia pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w postaci pieniądza należy dokonać z takim wyprzedzeniem, żeby wpłynęły na rachunek Zamawiającego w wymaganym terminie. UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci pieniądza. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 6. Niewniesienie wadium, wniesienie wadium po terminie, w innej postaci niż wskazane w art. 45 ust.6 ustawy będzie przyczyną wykluczenia wykonawcy. 7. Termin ważności wadium wniesionej w innej formie aniżeli pieniądz nie może być krótszy od terminu związania ofertą. Wniesienie wadium o terminie ważności krótszym aniżeli termin związania ofertą będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzyma wadium (wraz z odsetkami) wniesione w postępowaniu, w sytuacji zaistnienia przesłanek art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp tj, jeżeli wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z unormowaniem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach