Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6398119, 6398166 , fax. 056 6398120
 • Data zamieszczenia: 2016-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
  ul. Grudziądzka 159 159
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6398119, 6398166, fax. 056 6398120
  REGON: 87052597300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mpo.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w trzech częściach w zakresie: Część nr I: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji; - ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów; - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (wandalizmu); - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; Część nr II: - ubezpieczenie komunikacyjne OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; - ubezpieczenie komunikacyjne NNW; - ubezpieczenie komunikacyjne Auto-casco; - ubezpieczenie komunikacyjne Assistance; Część nr III: - ubezpieczenia środowiskowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mpo.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach