Przetargi.pl
Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. ks. B. Jaśkowskiego 14
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3574071 , fax. 052 3573687
 • Data zamieszczenia: 2013-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. ks. B. Jaśkowskiego 14 14
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3574071, fax. 052 3573687
  REGON: 09158092000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwikino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie :mienia od ognia i in. zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie: Wariant I - ubezpieczenie na 2 lata - od 18.12.2013r. do 17.12.2015r. Wariant II - ubezpieczenie na 3 lata - od 18.12.2013 r. do 17.12.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zaakceptowane klauzule dodatkowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwikino.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach