Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 674 83 77 , fax. 56 674 83 77
 • Data zamieszczenia: 2014-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
  ul. Szosa Chełmińska 27 27
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 674 83 77, fax. 56 674 83 77
  REGON: 34085551100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tis.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 207 000 EURO. Przedmiot zamówienia obejmuje Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. w zakresie:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: fakultatywne klauzule ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tis.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach