Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Powiat Aleksandrowski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (054) 282 79 00 , fax. (054) 282 79 28
 • Data zamieszczenia: 2013-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Aleksandrowski
  ul. Słowackiego 8 8
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (054) 282 79 00, fax. (054) 282 79 28
  REGON: 91086647100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Aleksandrowskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance, część III: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo- Opiekuńczego w Raciążku. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zawiązku z prowadzoną działalnością, posiadanym i użytkowanym mieniem. Wielkość zamówienia- zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz.U. z 2010r. Nr 113,pz.759 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach