Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNLANEJ Sp. z o.o. w Brodnicy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Gajdy 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 4983073 , fax. 0-56 4982863
 • Data zamieszczenia: 2013-12-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  Gajdy 13 13
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 4983073, fax. 0-56 4982863
  REGON: 87112393000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNLANEJ Sp. z o.o. w Brodnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Fakultatywne klauzule ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach