Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielna 13/21
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 4121323 , fax. 054 4121323
 • Data zamieszczenia: 2013-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Zielna 13/21 13/21
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 4121323, fax. 054 4121323
  REGON: 91015301500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku w zakresie: -ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7) z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (CPV 66.51.50.00-3) -ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (wandalizmu) (CPV 66.51.50.00-3) -ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia (CPV 66.51.50.00-3) -ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV 66.51.92.00-3) -ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV 66.51.64.00-4) -ubezpieczenie komunikacyjne obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów (CPV 66.51.61.00-1) -ubezpieczenie komunikacyjne NNW (CPV 66.51.21.00-3) -ubezpieczenie komunikacyjne Auto-casco (CPV 66.51.41.10-0)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdwloclawek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach