Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Tuchola

Gmina Tuchola ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, pl. Zamkowy 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 42 500 , fax. 52 334 21 38
 • Data zamieszczenia: 2015-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchola
  pl. Zamkowy 1 1
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 42 500, fax. 52 334 21 38
  REGON: 09235115600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.tuchola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Tuchola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy Tuchola w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem rabunku, kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, PolBrokers Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, Oddział w Bydgoszczy, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 4. Wykaz środków transportu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało również osoby nie będące członkami towarzystwa, Zamawiający winien być traktowany przez Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa i nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.). 6. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wybór klauzul fakultatywnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tuchola.miasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach